انعکاس ارزش برند در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

امروزه برند دیگر تنها یک ابزار کارامد در دست مدیران نیست. بلکه، یک الزام راهبردی است که سازمانها را در جهت خلق ارزش بیشتر برای مشتریان و ایجاد مزیتهای رقابتی پایدار کمک میکند و تنها برندهایی میتوانند در این شرایط برای شرکت یا کسب وکارهای تجاری ایجاد مزیت کنند که با خواسته‌ها و انتظارات مشتریان …